Karpal tünel sendromu

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Elde duyuları ve hareketi destekleyen çeşitli sinirler vardır. Elin iki temel siniri, median ve ulnar sinirlerdir. Median sinir, aksillar bölgeden çıkan birçok spinal sinirin birleşmesinden oluşur. Medyan sinir el bileğinden parmaklara uzanırken, bilekte Karpal tünelden geçer. Karpal ligaman bilek eklemini oluşturan birçok küçük kemiği bir arada tutan sıkı fibröz bantdır. Parmak hareketini kontrol eden ön kol kaslarının fleksör tendonları da Karpal tünel boyunca medyan sinirle birlikte ilerler. Medyan sinir, bu tünel etrafındaki yumuşak dokuların şişmesi ya da karpal ligamanın fibrozisi sonucu komprese olabilir.

Karpal Tünel sendromunun risk faktörleri, montaj hattında çalışmak ya da daktilo kullanmak gibi bileğin tekrarlı hareketler yaptığı işleri içerir. Birikmiş sıvı ve yumuşak doku şişliği hamilelikte, diyabette, romatoid artrit, dejeneratif artrit, lupus ve travma durumlarında medyan sinir sıkışmasına neden olabilmektedir. Karpal tünel sendromunun endokrinolojik nedenleri arasında akromegali ve hipotiroidizm bulunmaktadır.

Servikal spinal hastalıklar, brakial pleksus yaralamaları ve diğer periferik sinir bozuklukları benzer şikayetlere sebep olabilir.

Belirtiler

Hastalar, parmaklarında ve ellerinde, en önemlisi başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta, karıncalanma ve uyuşmadan şikayet ederler. Duyu kaybı ve yanma hissi de yaygın olarak bildirilmektedir. Ağrı kola kadar yayılabilmektedir. Hastalar sık sık ince motor hareketlerde güçlük hissederler. Sonuç olarak el kaslarının zayıflaması söz konusudur. Belirtiler çoğu zaman geceleri daha kötüdür.

Tanı

Karpal tünel sendromunun tanısı nörolojik öykü, fizik muayene ve elektriksel diagnostik testleri içerir. Bilek üzerine hafifçe vurmak (Tinnel belirtisi) ya da elin fleksiyon pozisyonunda tutulması (Phalen belirtisi) yanma ve acıyı ortaya çıkartabilir. El kaslarının zayıflaması geç ortaya çıkan bir bulgudur.
Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletimi testleri (NCS) tanıyı doğrulamak için yapılır.

Tedavi

Ekstansiyon bilek ateli ve nonsteroid antienflamatuar ağrı kesicilerin kullanımı koruyucu tedavilerdir. Steroid enjeksiyonu da tedavi seçenekleri arasındadır. Tıbbi müdahale ile pek çok hasta önemli gelişme kaydeder.

Koruyucu tedaviden sonuç alamayan ve ciddi belirtileri olan hastalar cerrahi dekompresyon için aday olabilirler. Bu ameliyat lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir. Karpal ligaman üzerinde avuç içine küçük bir insizyon açılır. Yumuşak doku karpal ligaman düzeyine kadar açılır ve medyan sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için karpal ligaman kesilir. Bu ameliyat, hastaya ayaktan müdahale edilen kısa ve yüksek başarı oranına sahip bir yöntemdir.


Hazırlayan: Dr. Serkan Akyel
Haziran 2009

Bu içerik 04.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4022 kez okundu.